ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เน็คซ์สเตด เทคโนโลยี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. กรุณาอ่านรายละเอียดของแพ็คเกจ ที่ท่านต้องการใช้บริการให้ครบถ้วน
 2. เมื่อตกลงใบเสนอราคา รายละเอียดการทำเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินมัดจำก่อนเริ่มงานจำนวน 60% ของราคาเต็ม และยอดมัดจำต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท กรณีใบเสนอราคาน้อยกว่า 10,000 บาท ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน และผู้ให้บริการถือว่าผู้รับบริการได้อ่านและยืนยันบริการที่ได้รับทั้งหมดแล้ว วันที่เริ่มงานจะถัดไป 1 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
 3. หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมส่วนงาน หลังจากประเมินงานแล้ว หากว่าเกินจาก Requirement เดิม จะถือว่าเป็น Requirement ใหม่ทันที และจะคำนวณค่าบริการใหม่ พร้อมส่งใบเสนอราคาของ Requirement ที่ต้องการเพิ่มเติมให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ และชำระเงินเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง Requirement ดังกล่าว
 4. หากผู้ใช้บริการ ขอยกเลิกระบบบางส่วนของงานที่ได้ตกลงและชำระค่าบริการไปแล้ว ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 5. ผู้ใช้บริการ สามารถขอยกเลิกงานได้ทุกเมื่อในกรณีที่เริ่มงานไปแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับไฟล์ใดๆจากผู้ให้บริการ และไม่สามารถใช้ไฟล์ใดๆของงานได้ และทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 6. การแก้ไขสามารถแก้ไขกี่จุดก็ได้ภายในระยะเวลาแก้ไขที่กำหนดในใบเสนอราคา โดยนับจากวันที่ส่งมอบงานให้ตรวจสอบ และการแก้ไขต้องไม่กระทบกับ Layout หลักของธีมหรือดีไซน์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น การเปลี่ยนสีเว็บไซต์, ข้อความ, รูปภาพ เป็นต้น แต่ถ้าผู้ใช้บริการไม่ตรวจเช็คและแจ้งแก้ไขงานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการแก้ไขเว็บไซต์ทันที
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการและได้คิวงานสำหรับจัดทำเว็บไซต์แล้ว แต่ผู้ใช้บริการไม่นำส่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์จนเลยกำหนดวันที่เริ่มงานที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์คิวงานดังกล่าว และผู้ให้บริการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มงานใหม่
 8. ในกรณีที่ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ รวมถึง Layout สําหรับใส่ข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ใช้บริการยังไม่ส่งข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์จนเลยกำหนดส่งงาน ผู้ใช้บริการต้องเตรียมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับผู้ให้บริการ และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนก่อน ทางผู้ให้บริการจึงจะจัดทำเว็บไซต์ให้ต่อไป
 9. หากเว็บไซต์ เกิดข้อบกพร่อง เสียหาย จากระบบหรือโปรแกรมของผู้ให้บริการ หรือเป็นความผิดพลาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขให้ระบบใช้งานได้ดังเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในระยะเวลารับประกันในใบเสนอราคา แต่ถ้าหากเกิดขึ้นจากตัวระบบไม่มีการอัพเดทหรือจากผู้ใช้บริการเอง ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี กรณีต้องการให้แก้ไขจะมีค่าบริการตามการประเมิน
 10. ในขณะที่จัดทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะจัดทำภายใต้ subdomain (ชื่อเว็บ.nextstead.co) หรือ domain ของผู้ใช้บริการกรณีที่ใช้งาน domain & hosting ของผู้ให้บริการเท่านั้น และจะย้ายข้อมูลลงในเว็บโฮสติ้งของผู้ใช้บริการ เมื่อชำระค่าบริการตามใบเสนอราคาครบถ้วน
 11. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นของผู้ใช้บริการ และส่งมาให้ผู้ให้บริการเพื่อลงในเว็บไซต์ จะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ถูกต้องของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ หากรูปภาพ และข้อมูลนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 12. ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการใส่ลงในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย แจกจ่ายได้
 13. ไฟล์ใดๆ และ License ของ ธีมเว็บไซต์ ปลั๊กอิน ที่นำมาใช้จัดทำเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ผู้ให้บริการนำมาใช้อย่างถูกต้อง ถ้าผู้ใช้บริการต้องการ License จะมีค่าบริการ (จ่ายตามจริง) และจะมีการส่งมอบใบสัญญาลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ให้หลังส่งมอบงาน
 14. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ สามารถใช้ได้เพียงในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลงได้ตามความต้องการ
 15. เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดทำทุกเว็บไซต์ จะมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ทุกหน้า และมี Link มาที่ Nextstead ท่านสามารถเลือกให้มีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 16. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ประกาศวันที่ 17 พฤษจิกายน 2566

บริษัท เน็คซ์สเตด เทคโนโลยี จำกัด

Scroll to Top